ĐỀ XUẤT THUÊ (MƯỢN) THIẾT BỊ, MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TIỀN LÂM SÀNG

Tải biểu mẫu tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn