STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Phiếu số 2a - Phiếu khảo sát thực trạng khoa cận lâm sàng nhận cán bộ luân phiên - Đề án 1816

(73)
2

BM.16.15 - Hợp đồng chuyển giao công nghệ kỹ thuật thực hiện đề án 1816

(374)
3

BM.16.01 - Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động chuyên môn và đề xuất hỗ trợ cụ thể đối với Bệnh viện Bạch Mai

(167)
4

Phiếu số 1b - Phiếu đánh giá kết quả hoạt động luân phiên cán bộ khoa lâm sàng - Đề án 1816

(103)
5

BM.16.14 - Tổng hợp kế hoạch tổ chức Đào tạo / Tập huấn / Chuyển giao kỹ thuật

(274)
6

BM.16.04 - Kế hoạch thực hiện đề án 1816 theo chuyên khoa năm ...

(250)
7

BM.16.05 - Báo cáo hoạt động luân phiên cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đề án 1816

(139)
8

BM.16.12 - Đơn đề nghị nghỉ phép

(61)