STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Phiếu số 2a - Phiếu khảo sát thực trạng khoa cận lâm sàng nhận cán bộ luân phiên - Đề án 1816

(71)
2

Phụ lục 2 - Danh mục các lớp đào tạo liên tục trong khuôn khổ đề án 1816 năm 2008-2010

(59)
3

Phiếu số 1a - Phiếu khảo sát thực trạng khoa lâm sàng nhận cán bộ luân phiên - Đề án 1816

(118)
4

BM.16.04 - Kế hoạch thực hiện đề án 1816 theo chuyên khoa năm ...

(248)
5

BM.16.01 - Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động chuyên môn và đề xuất hỗ trợ cụ thể đối với Bệnh viện Bạch Mai

(156)
6

BM.16.14 - Tổng hợp kế hoạch tổ chức Đào tạo / Tập huấn / Chuyển giao kỹ thuật

(267)
7

Phụ lục 2 - Báo cáo tổng kết lớp tập huấn tuyến dưới

(123)
8

BM.16.16 - Danh mục các kỹ thuật chuyển giao trong đề án 1816

(155)