STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

BM.16.14 - Tổng hợp kế hoạch tổ chức Đào tạo / Tập huấn / Chuyển giao kỹ thuật

(269)
2

Phiếu số 1b - Phiếu đánh giá kết quả hoạt động luân phiên cán bộ khoa lâm sàng - Đề án 1816

(102)
3

BM.16.12 - Đơn đề nghị nghỉ phép

(61)
4

BM.16.01 - Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động chuyên môn và đề xuất hỗ trợ cụ thể đối với Bệnh viện Bạch Mai

(157)
5

Phiếu số 2a - Phiếu khảo sát thực trạng khoa cận lâm sàng nhận cán bộ luân phiên - Đề án 1816

(71)
6

Phụ lục 2 - Danh mục các lớp đào tạo liên tục trong khuôn khổ đề án 1816 năm 2008-2010

(59)
7

Phiếu số 1a - Phiếu khảo sát thực trạng khoa lâm sàng nhận cán bộ luân phiên - Đề án 1816

(118)
8

BM.16.04 - Kế hoạch thực hiện đề án 1816 theo chuyên khoa năm ...

(248)