STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Phụ lục 2 - Báo cáo tổng kết lớp tập huấn tuyến dưới

(122)
2

BM.16.16 - Danh mục các kỹ thuật chuyển giao trong đề án 1816

(155)
3

BM.16.14 - Tổng hợp kế hoạch tổ chức Đào tạo / Tập huấn / Chuyển giao kỹ thuật

(266)
4

BM.16.01 - Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động chuyên môn và đề xuất hỗ trợ cụ thể đối với Bệnh viện Bạch Mai

(155)
5

BM.16.05 - Báo cáo hoạt động luân phiên cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đề án 1816

(137)
6

QT.16 - Quy trình quản lý hoạt động luân phiên cán bộ

(162)
7

Phụ lục 2 - Danh mục các lớp đào tạo liên tục trong khuôn khổ đề án 1816 năm 2008-2010

(57)
8

BM.14.04 - Phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến

(58)