Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong bệnh viện dành cho nhân viên khối dịch vụ

Ngày đăng: 12/9/2022 14:47

Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong bệnh viên dành cho nhân viên khối dịch vụ

Phương Bảo và các cộng sự

https://bachmai.gov.vn/tin-tuc-va-su-kien/tin-trong-nganh-menuleft-34/7881-nang-cao-ky-nang-giao-tiep-trong-benh-vien-danh-cho-nhan-vien-khoi-dich-vu.html

Các tin khác