Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 10 năm 2022

Ngày đăng: 17/7/2023 16:29
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 03/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163327_2935-TB-3.10.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 05/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163357_2962-TB-5.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163421_2978-TB-5.10.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 10/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163446_3004-TB-10.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163510_3031-TB-10.10.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 12/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163535_3074-TB-12.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16366_3075-TB-12.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163630_3076-TB-12.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163650_3077-TB-12.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163712_3078-TB-12.13.17.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163736_3079-TB-12.10.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 19/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163759_3169-TB-19.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163826_3170-TB-19.10.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163849_3171-TB-19.10.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 26/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163912_3251-TB-26.10.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 31/10/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163941_3323-TB-31.10.22.PDF

Các tin khác