Quyết định của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Ngày đăng: 24/8/2011 09:58

              BỘ Y TẾ                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN BẠCH MAI                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 775/QĐ-BM                                                                                                             

                                                                                                                         

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Về việc: Thành lập Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Bệnh viện Bạch Mai


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

-         Căn cứ Quyết định số 1947/2000/QĐ-BYT ngày 23/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong ngành Y tế;

-         Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BYT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai;

-         Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế;

-         Căn cứ Quyết định số 5027/QĐ-BYT ngày 10/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trường Trung học Y tế Bạch Mai;

-         Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-BYT ngày 04/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Bạch Mai;

-         Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 22/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ thí điểm đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sỹ nội trú cho Bệnh viện Bạch Mai;

-         Căn cứ Quyết định số 1819/BYT-K2ĐT ngày 30/03/2010 của Bộ Y tế về việc công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành y tế cho Bệnh viện Bạch Mai;

-         Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BYT ngày 30/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Xây dựng một số bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013;

-         Căn cứ nhu cầu phát triển của Bệnh viện và Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2020;

-         Xét đề nghị của các ông/ bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Bạch Mai, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ:

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Bệnh viện Bạch Mai gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2
: Hội đồng Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện các hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo:

1. Xây dựng chiến lược và phát triển các loại hình giáo dục, đào tạo của bệnh viện;

2. Thảo luận và thông qua phương hướng, kế hoạch, nội dung chương trỡnh đào tạo theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển;

3. Thảo luận và thông qua nội dung, chương trình đào tạo các chuyên ngành và môn học của các chuyên ngành; xây dựng chuyên ngành đào tạo mới; sáp nhập, tách chuyên ngành đào tạo và bộ môn;

4. Thảo luận và thụng qua kế hoạch thành lập các khoa, bộ môn, các đơn vị chuyên trách về giáo dục đào tạo trong bệnh viện;

5. Thẩm định và phê duyệt chương trỡnh, tài liệu đào tạo do các đơn vị trong và ngoài bệnh viện biên soạn sau khi được sự uỷ quyền của cấp có thẩm quyền;

6. Nghiên cứu, phát hiện và đề xuất các vấn đề có liên quan đến nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy tại các đơn vị trong bệnh viện;

7. Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ giáo dục đào tạo tiên tiến trên thế giới, các chương trình thử nghiệm vào thực tế tại bệnh viện;

8. Xác định phương hướng hợp tác, trao đổi và liên kết về giỏo dục, đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. Xây dựng các quy định liên quan và triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết về giáo dục, đào tạo;

9. Đề xuất thành lập các Hội đồng liên quan đến giỏo dục, đào tạo.

10. Giám sát và kiểm tra chất lượng giáo dục, đào tạo của bệnh viện

 

Điều 3: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục và Đào tạo được ban hành kèm theo Quyết định này.


Điều 4
: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Điều 5: Các ông/ bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Bạch Mai, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cán bộ có tên ghi trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như điều 5                                                                                                     Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2010

- Lưu VT, TTĐT-CĐT, TCY, TCCB

                                                                                                                                         - Giám đốc Bệnh viện -

                                                                                                                                    TS. NGUYỄN QUỐC ANH

                                                                                                                                                    (Đã ký)