Giới thiệu chung  phòng Chỉ đạo tuyến " />

Giới thiệu chung phòng Chỉ đạo tuyến

Ngày đăng: 22/8/2011 10:29

I. VỊ TRÍ

Là một phòng chức năng trực thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai. Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến Luân phiên cán bộ và Chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

II.1. Nhiệm vụ chiến lược

Xây dựng, củng cố, hoàn thiện và từng bước chuyển giao tới các bệnh viện tuyến tỉnh mô hình hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ; Ưu tiên chiến lược đảm bảo chất lượng công tác chỉ đạo tuyến trong giai đoạn 2012 - 2015 và duy trì, phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

II.2. Nhiệm vụ chính

· Tổ chức, điều phối và quản lý công tác đào tạo/chuyển giao kỹ thuật tại tuyến dưới

· Tổ chức, điều phối và quản lý công tác luân phiên cán bộ (Đề án 1816).

· Tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động của Dự án Đào tạo - Chỉ đạo tuyến thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh

· Tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động thông tin bệnh nhân chuyển tuyến.

· Tổ chức, điều phối, quản lý và phát triển các hoạt động chỉ đạo tuyến khác của Bệnh viện Bạch Mai: Hội chẩn, xử lý các trường hợp vượt khả năng của tuyến dưới, phòng chống dịch bệnh, thảm họa, tư vấn và hỗ trợ công tác chuyên môn, triển khai đưa vào sử dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu …

· Hoàn thiện mô hình hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ.

· Tư vấn thành lập, kiện toàn và chuyển giao mô hình, phương thức hoạt động của phòng Chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ cho các bệnh viện tuyến dưới trong phạm vi đạo bàn được Bộ Y tế phân công.

· Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ.

· Hợp tác quốc tế trong các hoạt động Chỉ đạo tuyến tại tuyến dưới

II.3. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tổ chức, điều phối và quản lý công tác đào tạo/chuyển giao kỹ thuật tại tuyến dưới.

· Khảo sát, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch năm, quý.

· Tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt

· Theo dõi, giám sát, đánh giá, định kỳ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm

· Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và kiến nghị những giải pháp triển khai hiệu quả

2. Tổ chức, điều phối và quản lý công tác luân phiên cán bộ (Đề án 1816).

· Khảo sát, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch năm, quý.

· Tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt

· Theo dõi, giám sát, đánh giá, định kỳ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm

· Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và kiến nghị những giải pháp triển khai hiệu quả

3. Tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động của Dự án Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

· Căn cứ kế hoạch của Dự án, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch năm, quý.

· Tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt

· Theo dõi, giám sát, đánh giá, định kỳ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm

· Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và kiến nghị những giải pháp triển khai hiệu quả.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong bệnh viện: quản lý, phân tích, phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến

· Định kỳ tiếp nhận thông tin về bệnh nhân chuyển tuyến từ phòng KHTH và các trường hợp sai sót đặc biệt đột xuất từ các chuyên khoa trong BV Bạch Mai và BV tuyến dưới

· Phân tích số liệu và tổng hợp báo cáo về tình hình bệnh nhân chuyển tuyến..

· Phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thực hiện quản lý, chia sẻ thông tin bệnh nhân chuyển tuyến.

· Chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay các trường hợp có sai sót lớn về chẩn đoán và điều trị.

· Định kỳ phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến đến các sở Y tế và BV tỉnh.

· Phối hợp, hỗ trợ với các BV tuyến dưới thực hiện các nghiên cứu về mô hình bệnh nhân chuyển tuyến.

· Xây dựng kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả và mở rộng địa bàn tổ chức quản lý bệnh nhân chuyển tuyến.

· Xây dựng kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các BV tuyến dưới, hạn chế tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến sai…góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

5. Tổ chức, điều phối, quản lý các hoạt động Chỉ đạo tuyến và phát triển các loại hình hỗ trợ chuyên môn củaBệnh viện Bạch Mai đến các BV tuyến dưới.

· Hỗ trợ chuyên môn đột xuất cho BV tuyến dưới khi vượt quá khả năng điều trị của cơ sở. Do tình trạng bệnh nhân hoặc điều kiện địa lý…mà không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên được.

· Hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới (đối với các hoạt động không tiến hành theo phương thức luân phiên cán bộ): triển khai các kỹ thuật chuyên sâu (giải phẫu bệnh TBH), Thận nhân tạo, Chụp Cộng hưởng từ…), xây dựng và hoàn thiện các phòng kỹ thuật, thủ thuật đạt chuẩn, các hoạt động phối hợp tập huấn ngắn hạn và cầm tay chỉ việc tại chỗ (hướng dẫn bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị…).

· Tổ chức hội chẩn chuyên môn với tuyến dưới thông qua các kênh: trực tiếp, từ xa, qua mạng …Triển khai thí điểm tại một số bệnh viện (thuộc Đề án 1816, BV vệ tinh) sau đó nhân rộng đến các bệnh viện khác.

· Tổ chức đào tạo tập huấn về phòng chống dịch, thảm họa cho cán bộ y tế và cán bộ liên quan của các vùng có dịch bệnh

· Tổ chức các đoàn cán bộ hỗ trợ chuyên môn cho các vùng có dịch bệnh, thảm hoạ, thiên tai...khi có chỉ đạo từ Bộ Y tế hoặc đề xuất hỗ trợ của tuyến dưới.

· Tổ chức các đoàn khám chữa bệnh sàng lọc tại cộng đồng (đặc biệt các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn).

· Thực hiện các nghiên cứu về sức khoẻ cộng đồng nhằm tìm các giải pháp can thiệp hiệu quả về y tế.

· Phối hợp với các trường học tổ chức nói chuyện cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ.

· Xây dựng các Dự án, Đề án y tế hướng về cộng đồng.

· Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ.

6. Hoàn thiện mô hình hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ .

Mở rộng các hoạt động chỉ đạo tuyến, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như xây dựng các mô hình triển khai điểm nhằm hoàn thiện mô hình hoạt động chỉ đạo tuyến.

7. Tư vấn thành lập, kiện toàn và chuyển giao mô hình, phương thức hoạt động Chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến dưới.

Tập huấn đào tạo phát triển nguồn nhân lực tham gia công tác chỉ đạo tuyến tại cơ sở, tư vấn về phương thức hoạt động thuộc các lĩnh vực: luân phiên cán bộ, hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới, nghiên cứu khoa học, các hoạt động hướng về cộng đồng v.v. nhằm từng bước chuyển giao mô hình hoạt động chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến tỉnh đối với các tuyến huyện, xã

8. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ.

· Thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu thực trạng y tế các tỉnh….

· Thực hiện các nghiên cứu khoa học đánh giá hiệu quả các hoạt động Chỉ đạo tuyến nhằm xây dựng các mô hình hỗ trợ Chỉ đạo tuyến phù hợp.

· Thực hiện các nghiên cứu về sức khoẻ cộng đồng nhằm tìm các giải pháp can thiệp hiệu quả về y tế.

· Nghiên cứu tình hình bệnh nhân chuyển tuyến tìm giải pháp hiệu quả làm giảm tỷ lệ chuyển tuyến sai.

· Hàng năm thực hiện nghiên cứu tình hình bệnh nhân chuyển tuyến nhằm xác định sự sai lệch và mô hình bệnh nhân chuyển tuyến.

9. Phối hợp với các phòng/ban khác của Trung tâm, các Viện/Trung tâm/ Khoa/ Phòng của bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm và bệnh viện.

10. Tìm nguồn, đề xuất, xây dựng Dự án/Đề án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong khuôn khổ hoạt động Chỉ đạo tuyến.

III. TỔ CHỨC

III.1. Cơ cấu tổ chức

BS. Vũ Văn Nhân – Trưởng phòng: Quản lý chung, xây dựng chiến lược phát triển và điều phối các hoạt động chuyên môn.

Ths. Thái Phương Oanh – Nhân viên: Khảo sát, đánh giá, xây dựng kế hoạch; Quản lý thông tin bệnh nhân chuyển tuyến; Nghiên cứu khoa học

Bs. Trịnh Kim Giang – Nhân viên: Tư vấn chuyển giao mô hình quản lý Đào tạo – Chỉ đạo tuyến tại tuyến dưới; Phát triển các loại hình Chỉ đạo tuyến; Quản lý các lớp đào tạo tại tuyến dưới; Các hoạt động ngoài giờ (Thăm hỏi, hiếu hỉ….); các hoạt động hướng về cộng đồng

CN. Cung Thị Nụ - Nhân viên: Cán bộ phụ trách quản lý chất lượng, phụ trách hành chính, tạm ứng và thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, thông tin.

CN. Lê Anh Tuấn – Nhân viên: Các hoạt động đào tạo/chuyển giao kỹ thuật theo nguồn Chỉ đạo tuyến thường quy.