Nhân lực và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 20/8/2011 11:12
  • Biên chế của Trung tâm sẽ theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm.
  • Hiện tại Trung tâm có 30 cán bộ chính thức, 1 cán bộ học việc. Nhân lực của Trung tâm được sắp xếp vào các phòng chức năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm.
  • Trình độ: 01 PGS.TS; 03 TS; 13 Thạc sĩ; 02 BS; 01 KS; 10 CN; 01 KTV;