KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN THƯỜNG KỲ Năm 2015

Ngày đăng: 11/3/2015 16:17

             BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Số:20/2015/BM-TDC

V/v: Kế hoạch Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến năm 2015

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:      -   GIÁM ĐỐC CÁC BỆNH VIỆN KẾT NỐI TRỰC TUYẾN

                                 VỚI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

-    CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Trong thời gian qua Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức được 148 buổi Đào tạo – Hội chẩn trực tuyến cho hơn 29.000 lượt đại biểu tham dự của 11 bệnh viện, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho các Bệnh viện và là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng giữa các bệnh viện với nhau.

Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động chuyên môn, hội chẩn, đào tạo thông qua hệ thống kết nối trực tuyến; dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu Đào tạo – Hội chẩn trực tuyến của các Bệnh viện, Ban tổ chức xây dựng kế hoạch Đào tạo – Hội chẩn trực tuyến năm 2015 và gửi đến các đơn vị. (Chi tiết xin xem file đính kèm)

            Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Giám đốc các bệnh viện tham gia kết nối trực tuyến, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai phân công cán bộ đầu mối chuyên trách, chỉ đạo cán bộ nhân viên sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung và tham gia tích cực vào các hoạt động trực tuyến theo kế hoạch.

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ theo địa chỉ:

BS. Trịnh Kim Giang;  Phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Điện thoại: 04.3868.6391 - 102; di động 0989.334.405; Fax: 04. 38688024;

           Email: hoichantructuyen@gmail.com

Nơi nhận:

­       Như trên;

­       Cục QLKCB (để báo cáo)

­       Lưu VT, HC.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Đã ký)

GS.TS. PHẠM MINH THÔNG

File đính kèm: Tại đây