Giấy thông báo đăng ký tham gia màng lưới quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến

Ngày đăng: 19/10/2018 08:38

                BỘ Y TẾ

 BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 529/2018/BM-TDC

           Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

GIẤY THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia màng lưới quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai

Kính gửi:       ..………………………………………………………………………….

                        ……………………………………………………………………………

Nhân dịp 20 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC); nhằm chia sẻ kinh nghiệm và phát triển công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ, bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai với các bệnh viện; Bệnh viện Bạch Mai dự kiến kiện toàn và thiết lập MÀNG LƯỚI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN


Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị xem xét và nếu có nhu cầu cử cán bộ chuyên trách tự nguyện tham gia màng lưới quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai theo mẫu gửi kèm.

Danh sách đăng ký xin gửi về Phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 10/11/2018 hoặc gửi theo địa chỉ Email: nhanvv@bachmai.edu.vn  (BS Vũ Văn Nhân - Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến TDC, điện thoại: 0904275624).

Trân trọng cám ơn!


Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

-          Như trên

-          Lưu HC, TDC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

      GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG


Biểu mẫu đăng ký tải về tại đây