Thông báo tham gia hội nghị 20 năm TDC

Ngày đăng: 19/10/2018 09:03

                BỘ Y TẾ

 BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 530/2018/BM-TDC

           Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

GIẤY THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia màng lưới quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai

và tham dự Hội nghị đào tạo, chỉ đạo tuyến năm 2018; Kỷ niệm 20 năm thành lập

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai

Kính gửi:       ..………………………………………………………………………….

                        ……………………………………………………………………………

Nhân dịp 20 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC); nhằm đánh giá, tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm về kiện toàn, phát triển công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ, bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai với các bệnh viện và triển khai kế hoạch năm 2019; sắp tới Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TDC và Hội nghị ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2018 (xem thông tin chi tiết gửi kèm).

Thay mặt Ban Tổ chức, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ chuyên trách tham gia màng lưới quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai và đăng ký cán bộ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TDC; Hội nghị ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2018 theo mẫu gửi kèm.

Danh sách đăng ký xin gửi về Phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 10/11/2018 hoặc gửi theo địa chỉ Email: nhanvv@bachmai.edu.vn  (BS Vũ Văn Nhân - Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến TDC, điện thoại: 0904275624).

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024 38686391; di động 0913341755 (BS Vũ Trí Tiến - Phó Giám đốc TDC); Fax: 024 38688024; Email: tienvt@bachmai.edu.vn

Trân trọng cám ơn!

 

Ghi chú: Đại biểu tham dự hội nghị tự túc ăn nghỉ, đi lại. Các chi phí khác liên quan đến hội nghị thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

-          Như trên

-          Lưu HC, TDC

PHÓ GIÁM ĐỐC

   (đã ký)                    

      GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG


Biểu mẫu đăng ký tải về tại đây