Tin mới

THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI - CHÌA KHÓA VÀNG CHO Y HỌC HẢI QUÂN

10/2/2015 2:39:18 PM

“Thay thái độ - đổi cuộc đời.
Thiết lập một cuộc sống mà bạn khát khao mong muốn trở
thành”

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN TIẾP ĐOÀN BỘ Y TẾ LÀM VIỆC VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1816, CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ ĐỀ ÁN 47/930

3/31/2015 10:19:36 AM

Thực hiện chỉ đạo của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện Đề án 1816 và Thông tư số
18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, hướng dẫn quyết định số
14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, về việc thực hiện nghĩa vụ luân phiên
trong khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề, công tác chỉ đạo tuyến, Đề án
47/930 nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, giảm tải bệnh viện.